Nye hvite boliger i rekkehus

Hesthagan Drammen

Kunde: Kjøsterud Eiendom AS

For Kjøsterud Eiendom AS har Habex AS hatt utførelsesentreprise med riving av eksisterende gårdstun og gjort komplett grunnarbeid for 20 stk nye boenheter.

Det gamle gårdstunet ble revet maskinelt og besto av våningshus, bryggerhus/uthus samt en stor låve. Her ble det utarbeidet miljøsaneringsplan og rivningsmassene ble sortert og i hovedsak levert til Lindum i Drammen. I den gamle møkkakjelleren under låven var det brukt naturstein som ble tatt vare på og brukt opp igjen som støttemurer på området.

Her har vi gjort komplette gravearbeider for alle bygningene. Dette har innebært utgraving for byggegrop, innkjøring og utlegging av masser, komprimering og klargjøre for betongarbeider.

Det er lagt nytt vann, avløp og overvann for alle enhetene. Hovedvannledning og avløp er påkoblet i kommunale kummer i Christopher Hornsrud vei. Overvannssystemet er bygd med infiltrasjonsgrøfter og infiltrasjonskummer. Overvannsystemet er bygd med påslipp via virvelkammerkum til Kjøsterudbekken.

Det er lagt nytt strøm og fibernett til alle enhetene med fordelingsskap.

Som en del av utbygningsavtalen som Kjøsterud Eiendom har med Drammen kommune, har vi bygget nytt fortau langs Christopher Hornsrud vei. Her er det etablert nytt fortau med kantstein og nytt veilysanlegg.

Utomhusarbeidene har bestått av støttemurer i naturstein, grøntareal med både sådd plen og ferdigplen. Videre er alle veier og plasser asfaltert, og det er satt ned kommunale renovasjonsbeholdere (nedgravd type). Vi har også restaurert en gammel låvebru som står igjen etter det gamle gårdstunet. Låvebrua blir brukt som adgang til ett av byggene.

0